Plannen voor behoud van de kerk

Vóór 15 september moesten de bewoners bij de gemeente een alternatief presenteren om sloop van de Theresiakerk te voorkomen. Inmiddels is het al 19 september en u heeft nog niet van ons gehoord. Maar onze notitie is ingediend, en zij bevat niet één, maar zelfs twee alternatieve plannen, waarin de kerk (deels) behouden kan blijven. In verschillende mate doen zij recht aan de belangrijkste behoeften uit de wijk:

  • bewaren van het karakteristieke aanzicht van onze mooie wijk
  • behoud van iets van de publieke functie van het gebouw
  • behoud van groen, rust die er zijn – kortom, van de kwaliteit van de publieke ruimte rond de kerk.

Een gehele herbestemming van het gebouw als publieke ruimte is onmogelijk, daar gemeente, noch parochie, noch een andere organisatie daarvoor de verantwoordelijkheid wil nemen. Marktpartijen moeten het doen, en dus moeten de kosten van restauratie terug verdiend worden. In beide plannen zijn woningen de belangrijkste factor daartoe.

In verschillende media was de afgelopen weken al te lezen dat het plan uit 2010/2011 van architectenbureau DAVL in aangepaste versie één van de alternatieven vormt. In dit plan is in de beneden ruimte van de kerk plaats voor publieke functies, en komen de opbrengsten uit verhuur van studentenwoningen die in een toren uit het midden van de kerk zal verrijzen. De bomen rondom de kerk, de ruime stoep – dit blijft in beide plannen zoveel mogelijk intact, en het groen wordt natuurlijk opgeknapt.

Het andere plan is van DODUVA, een ontwikkelaar die zich richt op duurzame herbestemming. De ‘schil’ van kerk en pastorie blijven in dit plan behouden, en ook hier zijn publieke functies mogelijk in het atrium op de benedenverdieping van de kerk. Daaromheen en daarboven komen dan lagen met starterswoningen. Het geheel zal duurzaam verwarmd worden en verlengde ramen brengen licht in de ruimte.

Oog voor de Wijk besteedt in haar laatste nummer aandacht aan beide plannen, zie hiervoor pagina 15 en 16 van het september/oktober nummer hier.

Er is dus weer een belangrijke stap gezet, de plannen zijn er, ze zijn gepresenteerd aan de gemeente, en nu is het zaak dat zij achter de bewoners zal staan in hun toekomstvisie – waarin een mooie, aantrekkelijke wijk centraal staat, in plaats van het hart (de Theresiakerk) eruit te rukken en niet veel meer dan extra concurrentie tussen de vele supermarkten in de wijk ervoor in de plaats te brengen. Dit met verlies van het groen, de brede stoep, en wat er nog aan avondrust rond de rotonde heerst.

De gemeente zal de partijen (de parochie en Kavel Vastgoed) die het supermarktplan voor Rustenburg-Oostbroek ontwikkeld hadden, aan moeten spreken op de goodwill die zij in Den Haag zullen krijgen als blijkt dat ze mee kunnen denken en mee bewegen met wat de bevolking verlangt en nodig heeft, en een handreiking kunnen doen naar de partijen die zich ingezet hebben voor een alternatief mét behoud van ons Juweel van Rustenburg-Oostbroek.

De Bomen moeten blijven!

Het lijkt alsof we enkel ons best willen doen voor behoud van de Theresiakerk. Dat is maar een deel van het verhaal – er is ook nog eens een tuin áchter de kerk. En ja, met de beoogde supermarkt+woningen+parkeerdek zou die tuin óók verdwijnen. Niet alleen de bomen rond de kerk zelf, maar ook die achter het zogenoemde ‘klooster’ aan de Kootwijkstraat zijn in gevaar. Hoe zit dat?

De nu verwilderde tuin achter de kerk – met een beetje moeite om te toveren in een heerlijke plek voor omwonenden.

Afgelopen week was de hoorzitting vanwege het door diverse buurtbewoners aangetekende bezwaar tegen de kap van de 17 gezonde bomen in de tuin van de kerk. Daarbij brachten zij in dat ook 4 bomen aan de andere kant van van de erfgrens, in de tuin achter het ‘klooster’ door hetzelfde bouwvoornemen bedreigd worden, en dat de vergunning voor kap van deze bomen, meer dan een jaar geleden ten onrechte is verleend… Bij die kapvergunning, uit begin 2018, zijn namelijk de bouwplannen voor de Teresiatoren niet meegenomen. Terwijl ook deze bomen voor geen andere reden zouden moeten wijken. En ook dan… hoe vreemd is het om een kapvergunning te verlenen, voordat er een bouwvergunning is! Als die van de baan gaat, dan zijn de bomen immers onherroepelijk verdwenen…

Een mini-bos, dat bedreigd wordt… (foto Marc Tangel)

Gelukkig hadden de leden van de beroepscommissie wel begrip voor het argument dat ook de bomen achter het klooster bij hetzelfde plan horen, en zagen ze in dat het dan ineens om een mini-bos (meer dan 20 bomen) blijkt te gaan, dat onze wijk ontnomen zou worden. Want, let wel: de beoogde nieuwbouw is zó omvangrijk (u weet: 17 woningen, een parkeerdek voor ca. 60 auto’s, en een supermarkt XL met inpandige losruimte voor vrachtwagens…) dat er geen plek meer is voor groen. We zouden als omwonenden een flinke hoeveelheid warmte en fijnstof-zuigers verliezen, waardoor de leefkwaliteit van onze wijk in het gedrang komt!

En dat kan natuurlijk niet – net nu Den Haag aan de slag gaat met natuurinclusief bouwen – zoals vastgelegd in de nota ‘De stad natuurlijk‘ (te lezen achter de link). Hierin zegt wethouder Revis wat dat inhoudt: ” … dat we bij nieuwbouw niet alleen zorgen voor een nestgelegenheid voor beschermde diersoorten, maar juist ook voor mooie, groene daktuinen en muren.” want “Groen voorziet in plekken voor rust en ontspanning en maakt de stad mooier. … Groen draagt bovendien bij aan het tegengaan van wateroverlast en hittestress.” Over de vogels en de vleermuizen die fourageren en nestelen in de bomen achter de kerk heb ik het hier nog niet eens gehad…

Woorden dus waar wij heel blij mee zijn. Het oude nieuwbouwplan is al 5 jaar oud, of ouder. Toen leefde het nog niet zo: de droogte, de toegenomen warmte, de wateroverlast – al die problemen waar de stad zich tegen móet gaan beschermen.

De oude dame – de hoogstam-peer

Temidden van de bomen in die andere tuin, is er dan nog de bijzondere oude Hoogstam-peer, hier op de foto in het midden. Een monumentale boom, die zeer zeldzaam is. Voor deze boom is dus, in onwetendheid, in 2018 een kapvergunning gegeven. Maar ze hoort bij het mini-bos, waarom een deskundige na de hoorzitting gevraagd is om de zaak – over de grenzen van de kavels heen – tóch nog een keer in samenhang te bekijken.

Wat vindt u? Wat ons betreft: de bomen moeten blijven! De uitspraak volgt over een week of 4 en we willen vertrouwen op een goede afloop voor de wijk, en voor de bomen.

Tot slot: een verzoek aan iedere geluksvogel met achtertuin of balkon richting de kerk: een foto van uw uitzicht is van harte welkom. Die zullen we dan plaatsen (met of zonder naamsvermelding – zoals u dat wil) op twitter, op facebook (/theresiakerkRO) of hier. Bij voorbaat dank!