De Bomen moeten blijven!

Het lijkt alsof we enkel ons best willen doen voor behoud van de Theresiakerk. Dat is maar een deel van het verhaal – er is ook nog eens een tuin áchter de kerk. En ja, met de beoogde supermarkt+woningen+parkeerdek zou die tuin óók verdwijnen. Niet alleen de bomen rond de kerk zelf, maar ook die achter het zogenoemde ‘klooster’ aan de Kootwijkstraat zijn in gevaar. Hoe zit dat?

De nu verwilderde tuin achter de kerk – met een beetje moeite om te toveren in een heerlijke plek voor omwonenden.

Afgelopen week was de hoorzitting vanwege het door diverse buurtbewoners aangetekende bezwaar tegen de kap van de 17 gezonde bomen in de tuin van de kerk. Daarbij brachten zij in dat ook 4 bomen aan de andere kant van van de erfgrens, in de tuin achter het ‘klooster’ door hetzelfde bouwvoornemen bedreigd worden, en dat de vergunning voor kap van deze bomen, meer dan een jaar geleden ten onrechte is verleend… Bij die kapvergunning, uit begin 2018, zijn namelijk de bouwplannen voor de Teresiatoren niet meegenomen. Terwijl ook deze bomen voor geen andere reden zouden moeten wijken. En ook dan… hoe vreemd is het om een kapvergunning te verlenen, voordat er een bouwvergunning is! Als die van de baan gaat, dan zijn de bomen immers onherroepelijk verdwenen…

Een mini-bos, dat bedreigd wordt… (foto Marc Tangel)

Gelukkig hadden de leden van de beroepscommissie wel begrip voor het argument dat ook de bomen achter het klooster bij hetzelfde plan horen, en zagen ze in dat het dan ineens om een mini-bos (meer dan 20 bomen) blijkt te gaan, dat onze wijk ontnomen zou worden. Want, let wel: de beoogde nieuwbouw is zó omvangrijk (u weet: 17 woningen, een parkeerdek voor ca. 60 auto’s, en een supermarkt XL met inpandige losruimte voor vrachtwagens…) dat er geen plek meer is voor groen. We zouden als omwonenden een flinke hoeveelheid warmte en fijnstof-zuigers verliezen, waardoor de leefkwaliteit van onze wijk in het gedrang komt!

En dat kan natuurlijk niet – net nu Den Haag aan de slag gaat met natuurinclusief bouwen – zoals vastgelegd in de nota ‘De stad natuurlijk‘ (te lezen achter de link). Hierin zegt wethouder Revis wat dat inhoudt: ” … dat we bij nieuwbouw niet alleen zorgen voor een nestgelegenheid voor beschermde diersoorten, maar juist ook voor mooie, groene daktuinen en muren.” want “Groen voorziet in plekken voor rust en ontspanning en maakt de stad mooier. … Groen draagt bovendien bij aan het tegengaan van wateroverlast en hittestress.” Over de vogels en de vleermuizen die fourageren en nestelen in de bomen achter de kerk heb ik het hier nog niet eens gehad…

Woorden dus waar wij heel blij mee zijn. Het oude nieuwbouwplan is al 5 jaar oud, of ouder. Toen leefde het nog niet zo: de droogte, de toegenomen warmte, de wateroverlast – al die problemen waar de stad zich tegen móet gaan beschermen.

De oude dame – de hoogstam-peer

Temidden van de bomen in die andere tuin, is er dan nog de bijzondere oude Hoogstam-peer, hier op de foto in het midden. Een monumentale boom, die zeer zeldzaam is. Voor deze boom is dus, in onwetendheid, in 2018 een kapvergunning gegeven. Maar ze hoort bij het mini-bos, waarom een deskundige na de hoorzitting gevraagd is om de zaak – over de grenzen van de kavels heen – tóch nog een keer in samenhang te bekijken.

Wat vindt u? Wat ons betreft: de bomen moeten blijven! De uitspraak volgt over een week of 4 en we willen vertrouwen op een goede afloop voor de wijk, en voor de bomen.

Tot slot: een verzoek aan iedere geluksvogel met achtertuin of balkon richting de kerk: een foto van uw uitzicht is van harte welkom. Die zullen we dan plaatsen (met of zonder naamsvermelding – zoals u dat wil) op twitter, op facebook (/theresiakerkRO) of hier. Bij voorbaat dank!

Advertentie

Stap voor stap

Het is nu welbekend in de wijk, en in de stad, dat een groeiende groep wijkbewoners en andere betrokkenen zich inzet voor behoud van de Theresiakerk. Steeds weer krijgen de leden de vraag: hoe ver zijn jullie nu? De tijd gaat hard. Een half jaar kregen jullie, toch?

De betrokkenheid is groot. De verwachtingen ook. En de tijd lijkt heel kort. Veel te kort. Als je bedenkt dat Kavel Vastgoed, de projectontwikkelaar die de Theresiakerk wil slopen al zes jaar bezig is met het plannen maken en vergunningen krijgen, lijkt een half jaar absurd. En dat voor vrijwilligers, leken, die geen ervaring hebben met zo’n proces. Veel tijd gaat op aan leren. Onderzoeken. Praten. Overleggen met instanties en ondernemingen.

Afgelopen woensdag, 19 juni, was een kleine stroomversnelling – een fascinerende ochtend waarop meer dan 20 mensen samen kwamen in een zaaltje van de voormalige Julianakerk – een passende ruimte – om te brainstormen over een business-case voor de Theresiakerk.

Oog voor de Wijk, de wijkkrant, plaatste een mooi verslag (ook bewaard op de pagina In de Media).


Het was een levendige bijeenkomst, en alles was mogelijk gemaakt door mensen die het grote belang van het behoud van de kerk inzien – leden van de kerngroep hadden alle uitnodigingen verzorgd, brainstormers persoonlijk benaderd, leiders van de tafels gevraagd. Ze hadden lekkere hapjes geregeld; de eigenaar van Julianaplaza, Atalay Celenk, stelde de ruimte beschikbaar; een bekende fotozaak uit de binnenstad had de prints van de bouwtekeningen geleverd, en al die docenten, ondernemers, zzp’ers, vertegenwoordigers van sociale initiatieven droegen hun kostbare tijd en ideeën bij.

De bijeenkomst begon met een inleiding aan de hand van een powerpoint over de stand van zaken rond de kerk – hoe we hier gekomen zijn en hoe we verder kunnen gaan. Veel vragen kwamen hierbij los van de aanwezigen. Iedereen wil precies weten wat we kunnen doen om de kerk te behouden… Wat een betrokkenheid! Dit geeft al zin in de bijeenkomst voor bewoners, die we over enige tijd zullen organiseren – wanneer de plannen iets verder uitgewerkt zijn.

Een Mind-Map, gemaakt door de verslaggever van Oog voor de Wijk aan één van de drie tafels, geeft goed weer wat er zoal langs kwam aan ideeën die ochtend.

De volgende stap is dat uit al die ideeën de meest succesvolle worden geselecteerd, en verder opgevolgd. Daarmee gaan leden van de groep nu aan de slag.

Een andere stap die gezet gaat worden is: het oprichten van de stichting ‘Theresia – Rustenburg-Oostbroek’, die het mogelijk gaat maken om subsidies te krijgen, fondsen te werven, en de groep duidelijk te representeren.

Connecties worden uitgebreid, zodat het behoud van de kerk steeds meer gaat leven – zo waren verschillende leden van de groep gisteren, 22 juni, bij het buurtfeest van de bewonersorganisatie Boro, dat gehouden werd rond Spark – dat ronde gebouwtje achter de Escampade. Daar spraken ze groepen en organisaties, en mede-buurtbewoners.

Verkennende gesprekken met ‘grotere gebruikers’, investeerders, en religieus erfgoed-deskundigen vinden plaats, en ervaringen met andere groepen die kerken hebben gered worden gedeeld.

Het gaat stap voor stap. Een andere manier is er niet. Ons druk maken over die tikkende klok helpt niet. Wat wel helpt is het vaste vertrouwen dat het niet meer van deze tijd is om deze mooie kerk te slopen. Dat het in het belang van de wijk is om de kerk te behouden.

De kerk is immers het ‘Juweel van Rustenburg-Oostbroek’ – de naam op het logo dat onze Stichting in oprichting nu voert. De stichting gaat zich inzetten voor de kwaliteit van de publieke ruimte en van het samenleven in Rustenburg-Oostbroek, met als eerste project het behoud van ONS JUWEEL.

En voor dat juweel is nog steeds hulp nodig. Heeft u bijvoorbeeld een drukkerij, of een cateringbedrijf, bent u boekhouder, of evenementen-organisator? Dan kunt u zich voegen bij die groeiende groep mensen die het initiatief steunen. Het mailadres kent u al: theresiakerk@gmail.com – en anders vindt u het contactformulier op deze site wel. En… liggen zulke dingen niet op uw weg, dan kunt u altijd onze website volgen, of onze facebookpagina, twitteraccount, of instagram! We houden contact. We zijn vol vertrouwen. De Theresiakerk moet blijven!

Starters een kans…?

Wie wil dat niet? Starters een kans geven. Blijkbaar wil de eigenaar van de Theresiakerk het, want sinds gisteren hangt een grote banner op de toren van de kerk, dwars over het prachtige rozet raam waaraan zij van verre te herkennen is. De banner is van de organisatie ‘Bewaakt en bewoond’ die de nu leegstaande kerk en de pastorie tegen ongeoorloofd gebruik (lees: kraken) moet beschermen. Starters mogen bij organisaties zoals deze tegen een laag bedrag in leegstaande gebouwen wonen totdat deze een definitieve bestemming is gegeven.

De banner die de prachtige rozet aan het oog onttrekt.

De komst van ‘Bewaakt en bewoond’ is het gevolg van het half jaar voor een nieuw plan, dat onze groep wist te krijgen. Begrijpelijk dat de eigenaar het niet zomaar leeg wil laten staan. Wél jammer dat onze groep nog geen gesprek over het tijdelijk gebruik mocht voeren. Want wij zijn óók voor starters. En voor degenen met ervaring. Maar vooral zijn we voor het laten uitkomen van de schoonheid van dit gebouw, waar wij, wijkbewoners, dagelijks op uitkijken. We zouden eigenlijk ook wel graag de klokken nog eens willen horen. Misschien is dat binnenkort mogelijk via een oude audio-opname die een buurtbewoner beloofde. Maar vooral willen we het rozet weer zien. Dat prachtige rozet…

Een beetje bewerkt maar, de kleuren – zo mooi is het écht!

Liefst met een lichtje erachter. Elke avond een paar lampen aan in de kerk, zodat het licht naar buiten schijnt. Dat zou een mooi begin zijn van de terugkeer van het leven in de Theresiakerk.

Brainstormen over Herbestemming van de Theresiakerk!

Sinds een groep bewoners, op 27 maart, van de commissie ruimte van de gemeente Den Haag het mandaat kreeg een plan voor herbestemming van de kerk te ontwikkelen, hebben we al vele stappen gezet. Daar hebben we nog niet veel over geschreven, want wat nog in onderhandeling of in onderzoek is vraagt ruimte en rust.

Dat de Theresiakerk verdient om te blijven wordt echter steeds duidelijker. Hoe meer deskundigen we spreken, hoe vaker we horen dat de kerk niet alleen architectonisch, maar ook stedebouwkundig (door haar plaats op de vorksplitsing in het hart van de wijk) een unieke schepping is.

Het achterstallig onderhoud is flink, en er is een aardige som nodig om het gebouw weer goed bruikbaar en toekomstbestendig te maken. Maar die som weegt niet op tegen de kosten van sloop, en dan hebben we het niet alleen over euro’s, maar vooral over de vernietiging van een prachtige plek die – naar de toekomst toe – onze wijk kan optillen naar nieuwe mogelijkheden van samenleven! Veel ideeën komen bij ons binnen. Van een spiritueel centrum tot een koopcentrum, van een theater tot een combinatie van studentenwoningen en een grand café. Stel je eens voor, onder die prachtige bogen…

Ruimte voor…? Foto Loes van Beek

Hoe dat mogelijk te maken? Daar buigen we ons met een groeiende groep betrokkenen en deskundigen over. Op 19 juni organiseren we een ochtend met tafelgesprekken waaruit de contouren van een business case duidelijker kunnen worden. Heeft u daar ideeën over, of voorstellen voor, kom dan meepraten! Zie hieronder voor de aankondiging – aanmelden is gewenst.

Uitnodiging voorlichtings- en samenwerkingsochtend herbestemming Theresiakerk.
Wanneer? woensdag 19 juni, 9-12 uur.
Waar? Julianaplaza, Schalkburgerstraat 217
Den Haag, 27 mei 2019
Beste potentiële gebruiker/uitbater of meedenker,
Wij nodigen u graag uit voor een netwerkochtend waarin we samen met u willen brainstormen én de eerste stappen willen zetten naar een businesscase voor de herbestemming van de Theresiakerk in Rustenburg-Oostbroek. Meer informatie over deze herbestemming vindt u op http://www.theresiakerkdenhaag.com.
Op woensdagochtend 19 juni organiseren we deze bijeenkomst. We zullen na een
korte introductie een kader geven voor de brainstorm- en netwerksessies die vervolgens
gezamenlijk aan thema-tafels worden gevoerd.
We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Wanneer u andere belanghebbenden, initiatiefnemers of sympathisanten kent, dan zijn zij van harte welkom. We zouden dat wel graag van u horen, vanwege de organisatie én inhoudelijke voorbereiding van deze ochtend.
Programma:
9.00 inloop
9:30 welkom door Atalay Celenk, initiatiefnemer en uitbater Julianaplaza
9:40 opening en opdracht door de voorzitter van onze Stichting i.o.
10:00 koffie/thee en naar tafel van keuze
10:15 tafelronde 1 (zie hieronder)
10:45 pauze
11:00 tafelronde 2
11:30 ‘oogst’ en maken van vervolgafspraken
De tafelrondes zijn gesprekken en/of brainstormsessies o.l.v. gespreksleiders. Ieder schuift aan bij een tafel waar zijn/haar expertise en interesse ligt, tweemaal bij eenzelfde tafel, of één per tafelronde. De verwachte thema’s zijn:
– sociale voorzieningen
– input van / samenwerking met winkeliers Dierenselaan & overige ondernemers
– grotere projecten als basis van de herbestemming Theresiakerk
– horeca/ontmoeting/cultuur
We zien u graag 19 juni. Zou u per mail willen laten weten met hoeveel mensen u komt? Kunt u niet aanwezig zijn, maar bent u wel geïnteresseerd? Bel of mail dan gerust voor meer informatie of een eerdere afspraak.
Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting i.o,
Monique Oostdam 06 5701 3984
José Hamer 06 547 264 30
theresiakerkdenhaag@gmail.com

Een Regenboog voor de Theresiakerk!

Wat was het een bijzonder moment, toen duidelijk werd dat de politiek op 27 maart het belang van bewoners en van de wijk hoorde, en de Commissie Ruimte ons tijd gaf om een alternatief plan voor herbestemming van de Theresiakerk te ontwikkelen!

Wat was het druk, even, de dagen erna, met alle media-aandacht… Volgden enkele weken waarin we de draai moesten maken naar een nieuwe fase: het ons richten op een concreet plan voor een toekomst waarin de kerk blijft staan, en hart van de wijk blijft.

Daar is de groep betrokken bewoners nu mee bezig. De hulp die daarbij aangeboden wordt van zoveel wijkbewoners, geïnteresseerden, en professionals, is indrukwekkend, en maakt steeds weer duidelijk – we staan voor iets dat gedragen wordt, dat groter is dan nu, dan ons: het gaat om de toekomst en de verbinding in onze wijk, maar om nog meer – om het gezicht van Den Haag, dat niet alleen het centrum is, maar zich ook toont in de wijken, en de centrale plekken van ontmoeting en ontwikkeling die zij (nog) hebben.

Wilt u nog eens terug kijken op 27 maart, en overdenken waarom we het allemaal doen, leest u dan nog eens de notitie die we schreven voor de gemeenteraadsleden. Mocht u ook iets bij te dragen hebben aan al het werk dat voor ons ligt, neem dan contact op via het contactformulier op onze site, of via theresiakerk@gmail.com.

Wat gebeurde er in 2016?

Bij bijna elk gesprek met buurtbewoners viel het op – zovelen wisten niet dat er sloop plannen waren, en die het wisten, dachten dat er niets meer aan te doen was. Niets was natuurlijk minder waar.

De politiek – uw eigen vertegenwoordigers dus, met uw inspraak – beslist over wat er met die plek moet gebeuren. En dat besluit gaat boven een contract tussen partijen. Boven een kap of sloop vergunning. In de vorige blog werd dat duidelijk.

Toch is de verwarring te begrijpen. Want op hoeveel plaatsen op het internet staat niet dat de kerk ‘in 2016 gesloopt zal worden?’ Sinds dat jaar dachten mensen dat er niets meer aan te doen was.

Eén website, gewijd aan werken van Nederlandse architecten, maakte het wel érg bont: daar staat dat de kerk in 2016 gesloopt is… hieronder is dat stukje van de site geknipt en geplakt:

“1929-1931 Den Haag (ZH): church St. Theresiakerk

Centralizing church in Expressionist style, with ground-plan in the form of a Greek cross. Demolished in 2016.” Bron

Nou, gelukkig niet dus! De kerk staat er nog, en wat héél véél buurtbewoners betreft, volgende eeuw ook nog! En daarna.

Wat echter een vraag is, is waarom de foute informatie zo wijd en zijd verspreid is. En waarom niemand in de afgelopen drie jaar iets gedaan heeft om die te nuanceren of te ontkrachten? Waarom is er überhaupt in drie jaar niets gebeurd?

Het is een mysterie. Net als de foute informatie die overal rondslingert – moeten we spreken van fake news? Desinformatie?

Hoe het ook zij, de vertraging heeft in het voordeel gewerkt van de betrokken bewoners. Zij staat er nog, en een nieuwe bestemming gaat ontwikkeld worden. En de wijk mag nog meer trots op zichzelf zijn vanwege haar ‘Arc de Triomphe van Den Haag’!

Een nieuwe lentemorgen met de Theresiakerk – 2019

P.s. de beheerders van de site met de onjuiste informatie zijn op de hoogte gebracht van hun fout.

27 maart – dag van het nieuwe begin.

Gisteren een veelbewogen zitting van de Commissie Ruimte van de gemeente Den Haag. Maar liefst negen insprekers, waarvan zeven van de actieve groep bewoners en betrokkenen die zich inzet voor behoud en herbestemming van de Theresiakerk. Meer dan drie uur sprak de commissie met betrokkenen en met de wethouder, met als resultaat – een nieuw begin voor de Theresiakerk!

IMG_20190328_084202733_HDR.jpg

Gisterochtend schreef De Telegraaf al over onze inzet – vanochtend een item op Radio West over het resultaat (vanavond ook op TV West): er komt een half jaar uitstel voor de vergunning die nodig was voor het omineuze sloopplan, en onze bewonersorganisatie krijgt de kans een nieuw en beter plan te ontwikkelen.

Wat dit betekent: de politiek is er óók voor burgers! Je laten horen heeft zin. En je vrije tijd geven aan het gemeenschappelijk belang is lonend. Iedereen die ons bij de volgende stap – opschalen van informatie aan de wijk, organiseren van meer participatie, fundraising, het ontwikkelen van plannen – wil helpen is welkom. Stuur het contactformulier in, en je krijgt antwoord.

Kerkgebouw als baken

Een van de vragen op de middag over religieus erfgoed (zie vorig stukje) was: van wie is het kerkgebouw? Van de gemeenschap (en wie zijn dat dan?), van het kerkgenootschap, van iedereen?

Er is tenminste één aspect aan een kerkgebouw dat het van iedereen maakt. Kerkgebouwen zijn zo gemaakt en planologisch ingevoegd, dat ze een baken in de ruimte vormen. Op het platteland herken je een dorpje in de verte aan zijn kerktoren, in een dichtbebouwde stad vindt je je weg door af en toe te kijken waar die toren ook alweer te zien is! In Rustenburg-Oostbroek functioneert dit heel goed, omdat de woningen van drie lagen niet de hoogte van de toren bereiken.

Ziehier de toren van de Theresiakerk (en ook een keertje die van de Valkenboskerk) op een nevelige lente-ochtend – baken in de verte. En wat vindt u van die laatste twee foto’s – vanaf de lange Escamplaan – begrijpt u dan de uitdrukking: ‘Arc de Triomphe van Den Haag?’

Deze slideshow vereist JavaScript.

Kerkenvisies

Gisteren, 21 maart 2019, was een aantal van de leden van onze groep betrokken bewoners van Rustenburg-Oostbroek aanwezig op de Provinciale voorlichtingsbijeenkomst kerkenvisies Zuid-Holland.

Op deze middag voor medewerkers van de overheden, kerkgemeenschappen, burgerinitiatieven en anderen die betrokken zijn bij de vraag: ‘wat te doen bij krimpende religieuze gemeenschappen en leegkomende kerken?’ dachten we samen over deze vraag na. Het is niet meer van deze tijd om bij elk geval een individuele oplossing te (laten) zoeken door kerkgenootschappen, burgers en projectontwikkelaars. Het is tijd dat gemeenten proactief gaan helpen om deze genootschappen al bij krimp over mogelijkheden gaan nadenken, en ook om te bemiddelen bij wie ruimte zoekt, en wie ruimte over heeft.

Wie een smartphone had, kon meedoen met een directe raadpleging over vragen zoals ‘van wie is het kerkgebouw’?

IMG_20190321_134643924

Het mooi gerestaureerde gebouw van de Arminiuskerk, tegenover museum Boymans van Beuningen in Rotterdam, gaf als locatie al direct veel inspiratie. 

Wat een positieve bijeenkomst: hier dachten betrokken partijen creatief na, en hoorden we veel over alle verschillende aspecten die met het herbestemmen van een kerk te maken hebben – van verrassende OZW belastingaanslagen, tot open staan voor ‘religie light’. Van de rol van erfgoed en monumentenorganisaties, overheidssubsidies, zorginitiatieven. Over hoe bepalend kerken in het Nederlandse landschap zijn, en hoe we er met zijn allen aan gehecht zijn. Over de moeite die sommigen gemeenschappen ermee hebben om hun gebouw aan andersgelovigen over te dragen. Over geld. Over stenen. En over wat die stenen eigenlijk representeren: liefde, gemeenschap en verbinding. En hoe je dat nu kan doorgeven aan de volgende generatie…

We vonden sympathie en goede adviezen voor ‘onze’ Theresiakerk. De uwe dus ook – blijf ons schrijven, blijf onderzoeken, de gemeente bevragen – de ‘Arc de Triomphe’ van Den Haag mag niet verdwijnen!

Het komt er binnenkort op aan.

Volgers, opgelet!

Binnenkort zal er in de Commissie Ruimte van de gemeenteraad (en daarna in de hele gemeenteraad) gesproken worden over de omgevingsvergunning voor de Theresiakerk – of eigenlijk voor de plek waar de Theresiakerk op staat.

Pas als de gemeenteraad de maatschappelijke bestemming van deze plek, dit hart van de wijk, zou wijzigen, kan Kavel BV tot sloop en nieuwbouw overgaan.

Zover mag het niet komen!

Hoe meer betrokkenen op die vergadering (altijd een woensdag ochtend) op de publieke tribune aanwezig zijn, hoe meer impact we zullen hebben. Dus houdt uw woensdag ochtenden alvast vrij.

Leest u ook eens de onderbouwing die gemaakt is om de sloop te rechtvaardigen. Een grote supermarkt (denk aan de vrachtwagens die dagelijks komen bevoorraden) zou geen negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit, of op het milieu in de wijk. Deze onderbouwing is zeker niet een objectief rapport, en het is aan u en ons, aan de burger, om kritisch te volgen wat hier in staat, en zo nodig dit met argumenten te weerleggen! Als u dat wil, kunt u bij de vergadering ook inspreken.

Volg ons en volg de gemeentelijke info (hier) om up to date te zijn.

N.B. Deze en andere relevante documenten zijn ook te vinden onder het kopje ‘gemeente’ op deze site.